اولین سمینار هم اندیشی دیماه ۱۳۹۷

سمینار ورامین ۱۳۹۶

پانزدهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور

سمینار البرز ۱۳۹۶

نمایشگاه تهران ۱۳۹۵

چهارمین نشست علمی در قم

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور

سمینار اصفهان ۱۳۹۳

پنجمین جشنواره علم تا عمل

سمینار قزوین ۱۳۹۳

نمایشگاه شیراز

سومین نشست علمی در خراسان

فهرست