شبکه ” افق ”  برنامه  “دیده شو” سه شنبه ۱۷  مهر ساعت ۲۰

تکرار ۱۷ مهر  ساعت ۲۳ و ۱۸ مهر ساعات ۷.۳۰  و ۱۳
سپاس از توجه شما
“پرشیافت پیوند دانش و صنعت”