پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷  – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج