جهت دانلود مقاله اثرات تغییر نسبت اسید اولئیک به اسید پالمیتیک خوراک گاوهای شیری با تولید متفاوت و اثرات آن بر تولید و پارتیشن بندی انرژی بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم